About Us

Smart ID Group Co,Ltd

“เราจะเป็นองค์กร
ที่มีอายุยืนยาวเกินร้อยปี”

            ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิคส์ระดับสากลให้กับแบรนด์ระดับโลกมามากกว่า 10 ปี กับรางวัล Bai Po Business Awards 2016
by SASIN  และรางวัล 1 ใน 7 รางวัลสุดยอด SME 2016 ในประเทศไทย รวมถึงการขยาย
ตลาดครอบคลุมทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ พร้อมการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทระดับโลก   เรามุ่งมั่นที่จะนำสินค้าที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม    คุณภาพและ
ราคาอย่างเหมาะสมไปสู่ตลาดโลก      และพร้อมที่จะให้บริการด้วยการผลิตที่มีคุณภาพและ
ความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับสูง

0
Years in Business
0 +
Team Members
0 M+
Product Sales Out

มุ่งสู่การเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด(Smart ID Group) กำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์โดยเป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้า
ประเภทอุปกรณ์ consumer electronics ชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ ANITECH, NOBI, PENTAGONZ มีโรงงานผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล บริษัทฯมีระบบ
การบริหารงานที่ทันสมัย เป็นระบบแบบแผนชัดเจนผ่านการใช้ระบบ ERP และมีสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานมากมายกับการทำงานภายใต้บรรยากาศกึ่ง
Startup แบบคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

Our Journey

OUR MILESTONES

8,000
Distribution cover more than 8,000 retail
stores all over regions in thailand
and clmv

500,000
UNIQUE WARRANTY. WE OFFER HIGHEST
PRODUCT WARRANTY UP TO THB 500,000
(the HIGHEST in ASIA)

10,000,000
PIECES OF PRODUCT DISTRIBUTED IN 2023

0.7
EXPERT IN QUALITY CONTROL, RMA RATE
NOT EXCEED 0.7% FOR 7 CONSECUTIVE YEARS

 

Our Services

EXPERIENCE 20 YEARS +

Anitech
Consumer Electronics

We design and import a high quality
product to be a part of your daily life.

LAB+ Series

by anitech

To increase a life quality of yourself
and your beloved family, We also
continue a development of
personal care product.

Collaboration

Products

We aim to expand our target group
by collaboration with other brand

Green

Product

To start with EV charger, we are
dedicated to developing
a eco-friendly product.

OEM

Original Equipment Manufacturer

OEM order is also welcomed here and
an interesting and high quality will be
offered assuredly.

Our Clients

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี กับสินค้ากว่า 2 ล้านชิ้น
และผลงานกับลูกค้ากว่า 500 ราย

more than

0
Clients

more than

0
Project

more than

0
Years
Untitled design

News

ข่าวสาร และกิจกรรม
สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัว Anitech EV-ONE เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาเจ้าแรกที่ผลิตในประเทศไทย มั่นใจด้วยมาตรฐาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

JOB DESCRIPTION

รายละเอียดงานตามตำแหน่งงานที่สมัคร

– วางแผนการปฏิบัติงาน บริหาร จัดการ ดูแล ควบคุม การควบ
  คุมคุณภาพสินค้าของบริษัท

– จัดการ ควบคุมดูแล การประกันคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ
  สินค้า OEM ของบริษัท และจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้า
  ที่มีคุณภาพต่อลูกค้า

– ควบคุมการประสานงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นตัดสินใจแก้ไขปัญหา
  คุณภาพสินค้า ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

– วางแผนและอนุมัติแผนงานประจำเดือน/ปีของงานประกันคุณภาพ

– ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
  ตลอดจนอบรมพนักงานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้
  กับพนักงาน

– วิเคราะห์ วางแผน กลยุทธ์ในการทำงานกับทีมให้เกิดประสิทธิภาพ

– ประสานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในฝ่ายให้เกิดความเรียบร้อย

– จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 

JOB SPECIFICATION
 1. ทุกเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 5. มีทักษะ ความคิดทันสมัย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 6. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหารได้
JOB DESCRIPTION

– ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า

– วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิต
   และแผนการจัดส่งออก

– ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วย
  งานที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุดิบ
  คงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง

– ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ
   ให้เข้าระบบ

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการ
   จัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

– วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา โดยประสานงานกับผู้ขนส่ง

– สามารถบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและผ่านเป้าหมาย KPI

– สามารถจัดระบบ 5. ได้

JOB SPECIFICATION
 1. เพศ ชายหญิง ( ทุกเพศ )
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีโท สาขาการบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการคลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. สามารถวางระบบคลังสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 6. เริ่มงานได้ทันที ! ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 7. มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น และสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้พร้อมเผชิญความท้าทาย และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
JOB DESCRIPTION

– จัดซื้อ/จัดหาหาผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นำเข้าจากต่างประเทศ

– เจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพที่เหมาะสมภายใต้
   มาตรฐาน (มอก.)

– ทำงานร่วมกับ QC เพื่อเปิดตัวข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และ
  รับรองคุณภาพมาตรฐานของกฎหมายและข้อบังคับสำหรับ
  แต่ละตลาด รวมถึงข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

– หาแนวโน้มและโอกาสของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

– ค้นหาผู้ขายที่มีศักยภาพและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

– เจรจากับซัพพลายเออร์และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในระยะยาว

วางแผน ติดตาม และรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

JOB SPECIFICATION
 1. ทุกเพศ / อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5ปี ในด้าน Product Manager, Brand/Product Marketing
 4. มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. สามารถสื่อสารและส่งE-Mail ภาษาอังกฤษจีนได้ระดับดีมาก
 6. มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel Pivot Vlookup ได้ระดับดีมาก
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
JOB DESCRIPTION

– ตรวจสอบ ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของบริษัท

– ตรวจสอบ ปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปีได้ตรงตามมาตรฐาน
  การทำบัญชี

– กำกับดูแลแผนงานการเงินและสภาพคล่องของกิจการให้สอดคล้อง
  กับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณ

– บริหาร ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพงานด้านระบบงานบัญชี
   ระบบงานการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบการรายงานผลประกอบ
   การด้านการเงิน ระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมภายใน บริหารภาษีอากร
   และบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ

– พัฒนาระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลธุรกิจและการเงินเพื่อสนับสนุน
   ข้อมูลที่สำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจและกำหนด กลยุทธ์ของธุรกิจ

– ตัดสินใจร่วมกับ CEO ในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้และ
   ผลตอบแทนจากการเพิ่ม / ลด / ขยายขอบเขต การลงทุนในสาย
   ผลิตภัณฑ์หรือโครงการลงทุนต่างๆของบริษัทฯ

– ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบประกาศหรือคำสั่งที่
   ผู้บังคับบัญชา บริษัทกำหนด

งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

JOB SPECIFICATION
 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี สัญชาติไทย
 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Financial Controller
  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ มีความรู้ประสบการณ์ใน
  การทำงานกับบริษัท Auditor
 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหา
  เฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 7. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Microsoft
  Dynamics NAV
JOB DESCRIPTION

– ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade, Chain Store

– เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า Agreement ในแต่ละปี

– ดูแลลูกค้ารายย่อยทั่วไปของบริษัท ฯ พร้อมทั้งหาช่องทางการจัด
  จำหน่าย และหาลูกค้ารายใหม่

– ดูแลยอดขาย จัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ที่บริษัท ฯ กำหนด

– จัดทำ Presentation เสนอลูกค้า และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กับงานขาย

– จัดหาพื้นที่ออกบูธ จัดแสดงสินค้า ในสาขาต่างๆ เพื่อผลักดัน
  ยอดขาย

– จัดทำ Report Sell in-out

– เสนอสินค้าใหม่

– หาลูกค้าใหม่

– มีประสบการณ์ในการขายสินค้า ประเภท Gadget, Computer
  Accessories, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีประสบการณ์ในการขายสินค้า ประเภท เคมีภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์
  ทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย ชุดPPE หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องจะ
  พิจารณาเป็นพิเศษ

– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

JOB SPECIFICATION
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในการขายสินค้า ประเภท Gadget, Computer Accessories, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความเข้าใจ การวางแผนการขาย/การคิดวิเคราะห์การขาย
  และบริหารเป้าหมายการขาย กับสินค้าและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักงานขาย งานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 6. มีทักษะในการโน้มน้าวใจและนำเสนอ มีการเจรจาต่อรองและสื่อสาร
  ที่ดี
 7. มีความรู้และใช้งาน Microsoft Office ได้และสร้างงานนำเสนอได้
 8. หากเคยผ่านงายขายปลีกตามร้านค้ารายย่อยมาก่อนจะพิจารณา
  เป็นพิเศษ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 10. มีประสบการณ์ในการขายสินค้า ประเภท เคมีภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย ชุดPPE หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Culture ของพวกเรา

 • เป็น Home Office หลังใหญ่ เป็นทีมเล็กๆ ที่ทำงานใหญ่ๆ เป็นทีมที่รวมคนเก่งๆ และ Partner เจ๋งๆ ให้มาทำงานใหญ่ๆ ร่วมกัน
 • ทำงานใหญ่ มูลค่าสูง คุณภาพก็ต้องสูงตาม แต่นอกงาน เล่น เฮฮา กวนๆ กันได้ เพราะเราอยากให้ทีม
 • “ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ”
 • ทำงานกันเป็นระบบ เป็นทีม ผ่าน Software ต่างๆ เช่น Asana, Discord, Figma และอื่นๆ
 • งานที่นี่ งานใหญ่ งานเยอะ งานเร่ง เน้นงานคุณภาพสูง เหมาะกับคนชอบท้าทายความสามารถตัวเอง
 • ทำงานในลักษณะ Team Work รวมถึง Multi-Tasking ในบางจังหวะ คือหนึ่งคนอาจจะต้องทำ
 • หลากหลายหน้าที่ เรียกว่า “ช่วงงานเข้า”

มาร่วมทีมกับเราสร้าง

การทำงานที่เต็มไปด้วย “ความสุข“

contact